Zapraszamy Pañstwa do korzystania z atrakcyjnej formy wypoczynku jak¹ jest turystyka konna. Posiadamy wspania³e konie, na których mo¿na galopowaæ po rozleg³ych malowniczych szlakach.
Zim¹ polecamy blisko po³o¿one wyci¹gi narciarskie. Natomiast wspania³e sanie czekaja na tych, którzy spragnieni s¹ zimowej sanny i wieczornego ogniska  z pieczonym  prosiakiem. Konna wêdrówka œcie¿kami Rymanowa Zdroju i okolicy  to wspania³a przygoda.
W naszej stadninie dbamy nie tylko o osoby zajmuj¹ce siê jazd¹ wyczynowo. Bardzo mile widziani s¹ u nas amatorzy jazdy konnej. Ka¿dego chêtnie nauczymy jazdy konnej od podstaw. Wys³uchamy uwag, oczekiwañ i pragnieñ ka¿dego z naszych Goœci.
Dla osób przyje¿dzaj¹cych z daleka, zorganizujemy nocleg w miejscowych zajazdach lub agroturystyce.


Kto dosiad³ konia ten...