Àðõèâ
« 2018 »
« Íîÿáðü »
ÄÑ×ÏҖØß
  1  2209-654-1270  4
  5  6head betony(787) 338-6879270-729-1394303-488-775711
212579357313141526938357811718
19202122232425
2627282930
    Áүãåí
19.11 Áүãåí "Òàòàð ðàäèîñû" äèäæåå Çөëôәò Çèííóðîâ (1982) һәì øàíñîí җûð÷ûñû Çèííóð (1982) òóãàííàð. :)
    Èñòәëåê
Әëåãå ïðîãðàììà áåçäәí èñòәëåê áóëñûí!
    Áåçíåң áàíåð
3362026881

(915) 316-3447

rerobe

818-846-6981

Òóëûðàê
[28.01.2013]
 Áàðû үòêәííәðãә ãåíә êèðå êàéòó ìөìêèí äèï óéëàó÷ûëàð, ñåç ÿëãûøàñûç! ×өíêè ìîíûң øóëàé áóëóûí ÷èðàòòàãû “Êөëêå òåðàïèÿ” äәëèëëәï êүðñәòåðãә җûåíà. 
 
 Òóëûðàê

732-220-5935
[19.01.2013]
     13 íәí -14-íә êàðøû ñàëêûí òөíäә “Èçãå Âәëè” äèñêîòåêàñû ñèíå ñàô, êàéíàð ìәõәááәòåңíå òàáàð ө÷åí “Àðåíà”ãà ÷àêûðà. “Èçãå Âәëè” äèñêәòүãå Ãàøûéêëàð òàңûí ìәõәááәòåң áåëәí áåðãә êàðøû àë.
     Êûçãàíû÷, õәçåð êүï äèñêîòåêàëàð ìәõәááәòíå àçãûíëûê áåëәí áóòûé áàøëàäû. Ә ìәõәááәò óë êүңåëíåң òүðåíäә ÿøәү÷å èң ý÷êåðñåç, èң ñàô õèñëәð áèò. Áåç ñàô ìәõәááәò ө÷åí!
 
 Òóëûðàê

Òóëûðàê
[12.01.2013]
 ßңà åëäàí ñîң Әëôèíә Әçһәìîâà өð-ÿңà ïðîãðàììàëû êîíöåðòûíà ÷àêûðà!
Òàòàð һәì Һèíä êóëüòóðàñû áåð ñәõíәäә!
ßõøû òàíûø һәì ÿңà җûðëàð, êүç ÿâûí àëûðëûê êîñòþìíàð, ìàòóð áèþëәð... Êèëìè êàëìà!!!
9 ôåâðàëü. 17.00. "ÓÍÈÊÑ".
Áèëåòëàð áәÿñå: 400-850 ñóì.
Áåëåøìәëәð ө÷åí òåëåôîí: 297-43-77
Áèëåòëàðíû òàðàòó÷ûëàðäàí, «Áèëåòòè» áèëåòëàð êàññàñûííàí, «Åâðîñåòü» үçәêëәðåííәí, ÊÑÊ «Óíèêñ» êàññàñûííàí, «Ôðàíò» ñәүäә үçәãåííәí, «Òàìàøà.ðó»äàí, җèð àñòûííàí «Êîëüöî”ãà ÷ûãó þëûííàí àëûï áóëà!
 
 Òóëûðàê

Òóëûðàê
[12.01.2013]
 Ñåçîííûí èí áåðåí÷å êîíöåðòû! Áәéðәì өñòåíә áәéðәì äèÿðñåң! ßңà åëíû áәéðәì èòåï, òûíû÷ëûê óðíàøûï áåòòå äèãәíäә ãåíә, ñåçíå òàãûí ìåíә äèãәí òàìàøà êөòә, äóñëàð! Êүòәðåíêå êәåô, øәï ìóçûêà, ñþðïðèçëàð, ÷ә÷әêëәð – áîëàð áàðûñû äà áәéðәì äә ãåíә áóëà áèò! Äèìәê, êàðøû àëûãûç - “Òàòàð÷à ñîëÿíêà” êîíöåðòû!
 
 Òóëûðàê

Òóëûðàê
[12.01.2013]
 Êèëә÷әêêә êèðå êàéòûï áóëàìû? Áàðû үòêәííәðãә ãåíә êèðå êàéòó ìөìêèí äèï óéëàó÷ûëàð, ñåç ÿëãûøàñûç! ×өíêè ìîíûң øóëàé áóëóûí “Êөëêå òåðàïèÿ” äәëèëëәï êүðñәòåðãә җûåíà.
Óçãàí ãàñûðíûң 80-90í÷û åëëàðûíäà áóëãàí õәëëәðíå ÿõøû õәòåðëèñåçäåð, ÿõøû õәòåðëәìәү÷åëәð äә áàð. Ә ìîííàí áåð 15-20 åëäàí ñîң íè áóëà÷àãû èñә һәðêåìãә êûçûê! Øóøû èêå âàêûò àðàëûãûí òîòàøòûðûï, ñåçíå үòêәííәí êèëә÷әê î÷ûøûíà ýñòðàäàíûң èң øәï þìîð îñòàëàðû әçåðëè: Ðàâèë Øәðәôèåâ, Әáðè Õәáðèåâ, Ôәðèò Ãàëèåâ, Ðàèë Ñàäðèåâ, Ðәøèò Øàìêàé, Ëèäèÿ Ãàëèåâà, Ðèôàò Çàðèïîâ, Èëäàð ßìàëèåâ, Ìèðõәò Ãàéñèí, Ðәâåøëәð, Àìàíóëëà, Àëñó Ôàðàêøèíà. Әëå àëàðãà “ýíåðäæàéçåð” Ìóíèð Ðàõìàåâ, җûðû áåëәí áәðåï åãó÷û Èëñөÿ Áәäðåòäèíîâà, “Çө-Ëәé-Ëә” êûçëàðû, òàãûí Èðêә, Ëåíàð Ñәéôèåâ, Èëüìèðà Íәãûéìîâà äà êóøûëñà – һè÷øèêñåç, әëåãå î÷ûø óңûøëû áóëà÷àê!
 
 sexarticulate
Ìàðàò Ìóõèí13 ñåí. 18:43
Èñåìåãåç: òóò ñàéò òàêîé ïðîñòî.. Ñàéò ìåðçêèõ ëþäåé!!!
Ëàíäûø Íèãúìәòҗàíîâà03 ñåí. 19:54
ñèíìèí: Àáàó, àäýì áåëýí õàâà ïåðåäà÷à êàðàãàííàí ñîí, ÷ûíëàï òà îøàíûï êèòåðñåí øóíäûé èäåàëü ñåìüÿ äèï
Èðêә30 ìàð. 10:43
Èñåìåãåç: Èêåáåçãý áåð,Èðêý ñèí áåçíåí)
Èðêә25 ôåâ. 18:07
Èñåìåãåç: ßñòóäýí ñîí êàçà êàëãàí íàìàçíû óêûñàí äîðåñìå.
Èðêә23 ôåâ. 17:33
òîðè: èðêý .àñûëúÿð èêåñå äý ìèøýð ,ýðñåç òàâûøñûç.àøûêìàãûç-àñûëúÿð óçå òóðûíäà ìýêýëýëýð çàêàçàéòü èòý...
Ðåçåäà Øәðәôèåâà23 ôåâ. 17:22
ìàðèíà: Àíûí ýòèñåíå àïàñû - ÐÎÇÀ ìàòåìàòèêà óêûòòû.Óë óçå áàø áàëà àïàñû Ðîçà-òóãàíû áóëà.æûðëàãàíû èøåòñýì...
Ëәéñәí Ñөíәãàòîâà23 ôåâ. 17:11
íàçà: Àëàìà êåøå-ýøýêå,õýéëýêýð,ìýêåðëå.
Âèòàëèé Àãàïîâ23 ôåâ. 17:08
ìèíàðèðà: Íà÷àð ýäýì.
Äèëә Íèãúìәòóëëèíà23 ôåâ. 17:02
ìàøà: Äèëý ìàòóð æûðëûé,ãåë ÿõøû ñóçëýð ÿçûëãàí àíûí àäðåñûíà Àñûëúÿð êàðüåðàñûí íà÷àð áàøëàäû- êóï...
Àéôàðà22 ôåâ. 17:55
Èñåìåãåç: Îí êàêîé ñïîðòñìåí âñåãäà è âåçäå óñïååò ìîëîäåö
Èëíàç Ñәôèóëëèí12 ôåâ. 00:14
Èñåìåãåç: Ñ äèíàðîé øàéäóëëèíîé æå îíè õîðîøèå äðóçüÿ , ÷àñòî ñâÿçü ïîääåðæèâàþò
Èðêә09 ôåâ. 13:03
Èñåìåãåç: Èðêý ÷èáýð õàòûí. Íî ñòðàíè÷êàñû òýðòèïñåç.
Àéôàðà30 ãûé. 00:14
Èñåìåãåç: óóóó ìîíäà êûçûê èêýí, áîëàé ãûíà êåðåï ÷ûãûéì äèãýí èäåì ))))) õýéðèÿëýðãý êî÷ëå éîðè áàøëàãàí óë...
Àéôàðà30 ãûé. 00:09
Èñåìåãåç: Äà óæ .. óë áåíñòà êåìíå ãåíý íå êàòàåò èêýí óë àëàéñà
Àéôàðà16 ãûé. 21:45
Èñåìåãåç: À ìèêðîàâòîáóñ òî ÷åãî ñòÎèò?! Ìåðñåäåñ áåíö😎 Òàêóþ, êàê îíà, äåâóøêó, ïîêàòàòü íóæíî òîëüêî íà...

ÁÓËÌÀÑ.ÐÓ - Ïåðâûé òàòàðñêèé ñàéò æåëòûõ íîâîñòåé. Òàòàðñêèé ÷àò, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà - ýòî òî, ÷òî âû íàéäåòå íà ýòîì ñàéòå. Ñàéò ïîëíîñòüþ íà òàòàðñêîì ÿçûêå: íîâîñòè, êîììåíòàðèè è äàæå ïðèêîëû - âñå òîëüêî íà òàòàðñêîì. Ðàäèî òàìàøà "Êîðûãàí áîòàê" ýòî òîæå íàø ïðîåêò.
Áóëìàñ.ðó © 2004 - 2009
Ïðè ïåðåïå÷àòêå è öèòèðîâàíèè ìàòåðèàëîâ ññûëêà îáÿçàòåëüíà
mail@bulmas.ru