Pozdravljeni na spletnih straneh o obnovi HE Moste

TEHNIÈNI SPOMENIK HE Zavr¹nica (1914) - prva javna elektrarna v SlovenijiTe spletne strani so namenjene spoznavanju in spremljanju projekta obnove hidroelektrarne Moste in sku¹ajo na èim bolj jasen naèin predstaviti razliène vidike projekta ter odgovoriti na vpra¹anja, ki so se pojavila v èasu naèrtovanja obnove HE Moste.

Hkrati spletne strani omogoèajo spremljanje celotnega poteka dogodkov od naèrtovanja pa do izvedbe projekta. Poleg tega so tukaj zbrane vse potrebne informacije, aktualnosti, tekstovna in slikovna gradiva, ki prispevajo k razumevanju celotnega projekta na razliènih ravneh.


Veèplastno razumevanje, ki vodi v "modro so¾itje", nam predstavlja temelj za  pristop k obnovi HE Moste in njene okolice.

Drago Polak, direktor

Savske elektrarne Ljubljana d. o. o.